Algemene verkoopvoorwaarden van toepassing op de sitewwww.alisonofkem.com 

Datum van inwerkingtreding: 01/08/2020

 

1. VOORWERP 

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op iedereen

online verkoop aangeboden door het bedrijf Alison Ofkem Paris op de websitewww.alisonofkem.com 

De site is een e-commerceplatform waarmee internetgebruikers "de kopers" paar schoenen kunnen kopen die te koop worden aangeboden op de site ("de producten"). 

Het doel van deze algemene voorwaarden is om de voorwaarden van de online verkoop en levering van de Producten te definiëren, evenals om de rechten en plichten van de partijen in dit verband te definiëren. 

Ze zijn op elk moment toegankelijk en afdrukbaar via een directe link onderaan de sitepagina. 

De toepasselijke versie van de algemene voorwaarden is degene die online op de Site kan worden bekeken op de datum van de bestelling van de Koper, waarvan een kopie naar hem wordt gestuurd met zijn orderbevestiging. 

Deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleren boven alle andere algemene of specifieke voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door ALISON OFKEM. 

Ze kunnen, in voorkomend geval, worden aangevuld met gebruiksvoorwaarden die specifiek zijn voor bepaalde diensten die op de Site worden aangeboden, die deze algemene voorwaarden aanvullen en, in geval van tegenstrijdigheid, prevaleren boven deze. 

 

2. IDENTITEIT VAN DE VERKOPER EN CONTACT 

De site wordt beheerd door ALISON OFKEM PARIS, SAS, geregistreerd bij de Nanterre RCS onder nummer 884375205, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 69 rue du rouet – 13008 Marseille, die de producten te koop aanbiedt.

 

Met name voor klachten is Alison Ofkem bereikbaar op de volgende coördinaten: 

Postadres: 69 rue du rouet 13008 Marseille

Telefoon: +33754570727E-mailadres: contact@alisonofkem.fr

 

 

3. JURIDISCHE CAPACITEIT EN AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 

3.1 Rechtsbekwaamheid 

De site is toegankelijk: 

- Aan elke natuurlijke persoon die de volledige rechtsbevoegdheid heeft om onder deze algemene voorwaarden te werken. Een natuurlijke persoon die niet over volledige rechtsbevoegdheid beschikt, heeft alleen toegang tot de Site met toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger. 

- Aan elke rechtspersoon die handelt via een natuurlijke persoon die handelingsbevoegd is om in naam en voor rekening van de rechtspersoon contracten af te sluiten.

 

3.2 Aanvaarding van de algemene voorwaarden 

De aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de Koper wordt gematerialiseerd door een checkbox in het bestelformulier. Deze aanvaarding kan alleen volledig en volledig zijn. Elke voorwaardelijke aanvaarding wordt als nietig beschouwd. De Koper die niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, mag geen bestelling plaatsen op de Site. 

 

4. REGISTRATIE OP DE SITE 

4.1 Elke Koper kan een bestelling plaatsen voor een of meer Producten zonder zich vooraf op de Site te hebben geregistreerd. Hij kan er echter voor kiezen om zich op de Site te registreren door het daarvoor bestemde formulier in te vullen. 

In ieder geval moet de Koper alle informatie verstrekken die als verplicht is gemarkeerd. In het geval dat de koper zich op de site wenst te registreren, wordt een onvolledige registratie niet gevalideerd. 

Registratie leidt automatisch tot het openen van een account op naam van de Koper (hierna: de "Account"), die hem toegang geeft tot een persoonlijke ruimte (hierna: de "Persoonlijke Ruimte") die het mogelijk maakt om zijn aankopen in een vorm en volgens de technische middelen die Alison Ofkem het meest geschikt acht. 

De Koper garandeert dat alle informatie die hij op het registratieformulier geeftnauwkeurig, actueel en waarheidsgetrouw zijn en op geen enkele manier misleidend zijn. 

Hij verbindt zich ertoe deze informatie in zijn Persoonlijke Ruimte bij te werken in geval van wijzigingen (in het bijzonder: wijziging van het postadres), zodat ze altijd beantwoorden aan de bovengenoemde criteria. 

De Koper wordt geïnformeerd en aanvaardt dat de informatie die is ingevoerd om zijn Account aan te maken of bij te werken, een bewijs van zijn identiteit waard is. De door Koper ingevulde gegevens zijn bij validatie bindend.

 

4.2 De Koper heeft te allen tijde toegang tot zijn Persoonlijke Ruimte na identificatie met zijn login-ID en wachtwoord. 

De Koper verbindt zich ertoe zijn Account persoonlijk te gebruiken en geen derden toe te staanom het in zijn plaats of namens hem te gebruiken, behalve om de volledige verantwoordelijkheid te dragen. 

Hij is ook verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord, waarbij elke toegang tot de site die deze gebruikt, wordt geacht door de koper te zijn gedaan. Deze dient onmiddellijk contact op te nemen met Alison Ofkem via de contactgegevens vermeld in artikel 2 hiervan indien hij constateert dat zijn Account zonder zijn medeweten is gebruikt. Hij erkent het recht van Alison Ofkem om in dergelijke gevallen alle passende maatregelen te nemen. 

 

5. KENMERKEN VAN DE PRODUCTEN 

Vóór elke online bestelling en in het bijzonder met toepassing van de bepalingen van artikel L111-1 van het consumentenwetboek, kan de koper op de site de kenmerken lezen van elk product dat hij wil bestellen. 

De Koper heeft de mogelijkheid om:

- Bestel het Product dat hij wil kopen online, binnen de limiet van de beschikbare voorraden, of

- Pre-order het product wanneer het niet meer op voorraad is. 

De foto\'s en beschrijvingen van de online te koop aangeboden Producten zijn zo nauwkeurig mogelijk. Ze zijn alleen bindend voor Alison Ofkem voor wat specifiek is vermeld. De Koper is er echter van op de hoogte en aanvaardt dat bepaalde kenmerken van de Producten en in het bijzonder hun kleur vanwege technische beperkingen mogelijk niet exact overeenkomen met de foto\'s die op de Site worden gepresenteerd, met name in het geval van Producten die door de Koper zijn aangepast. 

 

6. BESTELLEN

 

6.1 Bestellen 

Wanneer de koper een account op de site heeft aangemaakt 

Om een bestelling te plaatsen, moet de Koper, na het inloggen, het Product van zijn keuze selecteren en in zijn winkelmandje plaatsen. 

Hij heeft op elk moment toegang tot het overzicht van zijn winkelmandje, zolang de bestelling dat niet is

niet definitief gevalideerd en kan eventuele fouten in de ingevoerde elementen corrigeren. 

De bestelling wordt geacht door Alison Ofkem te zijn ontvangen wanneer Alison Ofkem een betalingsbevestiging heeft ontvangen van de Koper. 

Wanneer de koper geen account op de site heeft aangemaakt

Als onderdeel van zijn bestelling wordt de Koper uitgenodigd om zijn contactgegevens te verstrekken voor leverings- en factureringsdoeleinden. Hij moet alle velden invullen die als verplicht zijn gemarkeerd in het daarvoor bestemde formulier. Bestellingen die niet alle vereiste informatie bevatten, kunnen niet worden gevalideerd.

 De Koper garandeert dat alle informatie die hij op de bestelbon verstrekt juist, actueel en oprecht is en niet bedrieglijk is. 

Hij wordt geïnformeerd en aanvaardt dat deze informatie een bewijs is van zijn identiteit en verbindt hemna hun validatie. 

 

6.2 Orderbevestiging 

Na validatie van zijn bestelling ontvangt de Koper per e-mail een bevestiging hiervan die: 

(i) vat de elementen van de bestelling samen en de verwachte leveringstijd of

op voorraad zetten wanneer het Product niet beschikbaar is bij het bestellen,

(ii) de algemene voorwaarden bevat die van kracht zijn op de dag van de bestelling,

(iii) inclusief de factuur die bij de bestelling hoort. 

De Koper moet ervoor zorgen dat de contactgegevens die in zijn Account zijn ingevoerd of bij de bestelling zijn meegedeeld, correct zijn en dat ze hem in staat stellen de e-mail met de orderbevestiging te ontvangen. Bij gebreke van ontvangst hiervan dient de Koper contact op te nemen met Alison Ofkem op de contactgegevens vermeld in artikel 2. 

Alison Ofkem raadt de Koper aan de informatie in de orderbevestiging te bewaren. 

De orderbevestiging wordt geacht door de koper te zijn ontvangen na ontvangst van de e-mail van:bevestiging van zijn bestelling. 

 

7. PRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN 

7.1 Prijs 

De verkoopprijzen van de Producten worden weergegeven op de Site. 

Ze zijn aangegeven in euro, alle belastingen inbegrepen (Franse btw en andere toepasselijke belastingen). 

CAVAL behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en volgens de voorwaarden waarvan zij de enige rechter is, promotionele aanbiedingen of prijsverlagingen voor te stellen. 

De prijzen zijn exclusief eventuele leveringskosten die van toepassing zijn op de levering van de Producten, gefactureerd naast de prijs ervan. Het bedrag van de toepasselijke leveringskosten zal worden aangegeven vóór de validatie van de bestelling door de Koper. 

De toepasselijke prijs is de prijs die op de site wordt weergegeven op het moment van registratie van de bestelling van de koper. 

Let op: Buiten de Europese Unie en in de DOM-TOM zijn waarschijnlijk douanerechten of lokale belastingen verschuldigd en kunnen deze worden gefactureerd bij ontvangst van het pakket door de koper, naast de aan Alison Ofkem betaalde prijs. Deze heffingen en belastingen, waarvan Alison Ofkem het exacte bedrag niet vooraf kan bepalen en dus ook niet kande Koper voorafgaand aan zijn bestelling informeren, blijven de verantwoordelijkheid van de Koper, die als enige verantwoordelijk is voor de goede uitvoering van eventuele verklaringen en/of formaliteiten die daarmee verband houden.

 

7.2 Betaalmethoden 

De volledige prijs van de Producten is verschuldigd bij de bestelling. 

Betalen kan online: 

o per bankkaart, via de beveiligde online betalingsdienst die op de Site wordt vermeld,… of op enige andere manier die op de site wordt aangeboden op het moment van de bestelling.

Wanneer de Koper een betaling doet via een betalingsprovider, wordt de betaling uitgevoerd door de betreffende betalingsprovider, die als enige de bankgegevens van de gebruiker voor dit doel bewaart. Alison Ofkem slaat geen bankgegevens op. 

De Koper staat er jegens Alison Ofkem voor in dat hij over de nodige autorisaties beschikt om de gekozen betalingswijze te gebruiken. 

Alison Ofkem behoudt zich het recht voor om elke bestelling en/of levering op te schorten of te annuleren in geval van niet-betaling van enig door de Koper verschuldigd bedrag, in geval van een betalingsincident, of in geval van fraude of poging tot fraude met betrekking tot de gebruik van de site. 

Sancties van een bedrag gelijk aan 1,5 maal (anderhalf maal) de Franse wettelijke rentevoet zullen automatisch van toepassing zijn op de onbetaalde bedragen vanaf de eerste overlegging van een ingebrekestelling per aangetekende brief AR. 

7.3 Facturering 

Aankoopfacturen worden op alle mogelijke manieren naar de Koper gestuurd. 

7.4 Eigendomsvoorbehoud 

CAVAL behoudt de volledige eigendom van de verkochte Producten totdat de volledige betaling is ontvangen, inclusief leveringskosten. 

 

8. LEVERING 

8.1 Gebied van leveringen 

Kopers worden uitdrukkelijk geïnformeerd dat de site alleen de levering van producten aanbiedt aan de volgende landen: 

- Metropolitan Frankrijk, Corsica en de Franse overzeese departementen,

- Alle landen van de Europese Unie, 

- Alle landen buiten de Europese Unie. 

De Site geeft voor elk Product dat te koop wordt aangeboden de mogelijke leveringsgebieden voor dit Product aan. 

De levering van de Producten die op de Site zijn besteld, vindt plaats op het adres dat bij de bestelling door de Koper is opgegeven als het "afleveradres" (dat kan verschillen van het factuuradres), op voorwaarde dat het zich in het mogelijke leveringsgebied voor de Desbetreffende producten.

 

8.2 Leveringsmethoden 

De levering van de Producten die op de Site zijn besteld, vindt plaats op het adres dat bij de bestelling van de Koper is opgegeven als het "afleveradres" (dat kan verschillen van het factuuradres), dat zich alleen in een van de landen kan bevinden waarnaar wordt verwezen in Artikel 8.1. 

Afhankelijk van de productcategorieën en hun gewicht zijn mogelijk verschillende leveringsmethoden mogelijk. 

De Koper wordt vóór de validatie van zijn bestelling op de hoogte gebracht van de mogelijke leveringsmethoden voor het bestelde Product, evenals de termijnen en kosten die overeenkomen met elk van deze methoden. 

De Koper moet de gewenste leveringsmethode selecteren en alle informatie verstrekken die nodig is voor de daadwerkelijke levering van het Product volgens deze methode.

 

8.3 Levertijden 

De levering vindt plaats binnen de tijd die is aangegeven in de e-mail met de orderbevestiging. 

De Site vermeldt, voor elk Product dat te koop wordt aangeboden, indicatieve levertijden, afhankelijk van de territoria en leveringsmethoden. 

De werkelijke levertijd wordt aan de koper bevestigd in de e-mail met de orderbevestiging. Wanneer het Product echter niet voorradig is op het moment van de bestelling, kan deze termijn pas per e-mail aan de Klant worden aangegeven vanaf het moment dat het Product weer op voorraad is. 

Bij gebreke van levering binnen de bovengenoemde termijn, kan de koper de bestelling annuleren, per aangetekende brief met ontvangstbewijs of schriftelijk op een andere duurzame drager, indien, na Alison Ofkem te hebben geïnstrueerd, volgens dezelfde voorwaarden, d te leveren binnen een redelijke bijkomende termijn , het is niet binnen die tijd geleverd. 

Het contract wordt als opgelost beschouwd na ontvangst door Alison Ofkem van de brief of het schrijven dat haar op de hoogte stelt van dit besluit, tenzij het in de tussentijd is uitgevoerd. 

In geval van ontbinding van het contract volgens bovenstaande voorwaarden, zal de Koper alle bedragen die hij betaald heeft, inclusief de leveringskosten, uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen volgend op de datum waarop het contract zal zijn beëindigd. 

Alison Ofkem behoudt zich in ieder geval het recht voor om de Koper te benaderen om hem alternatieve oplossingen aan te bieden voor terugbetaling van de prijs van de Producten en de kostenLevering. De Koper moet uitdrukkelijk en op een duurzame drager zijnaanvaarding van de keuze voor een alternatieve wijze van terugbetaling. 

 

9. HERROEPINGSRECHT 

De Koper beschikt over een termijn van 14 dagen, vanaf de datum van ontvangst van de bestelde Producten, om zich terug te trekken zonder opgaaf van redenen of om boetes te betalen, met uitzondering van de retourkosten die voor zijn rekening blijven en die hij zal moeten betalen . 

De Koper die gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, moet vóór het verstrijken van de bovenstaande termijn het formulier invullen dat hem op de Site ter beschikking wordt gesteld (RETURN-pagina) 

De Koper ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging van zijn verzoek tot herroeping. 

De Koper zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen vanaf de datum van daadwerkelijke ontvangst door Alison Ofkem van de Producten worden terugbetaald.

De Producten moeten verplicht nieuw worden teruggestuurd naar Alison Ofkem in hun originele verpakking, zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen 14 (veertien) kalenderdagen volgend op de mededeling, door de Koper, van zijn wens tot herroeping. Ze moeten vergezeld zijn van een kopie van de bijbehorende aankoopfactuur. De Koper wordt verantwoordelijk geacht in geval van verslechtering van de Producten wanneer deze worden geretourneerd aan Alison Ofkem

Alle producten die in promotie worden verkocht, worden niet gerestitueerd, ruilen is mogelijk binnen de limiet van de voorraad. 

 

10. UITWISSELING VAN PRODUCTEN 

De Koper beschikt over een termijn van 14 dagen, vanaf de datum van ontvangst van de bestelde Producten, om de omruiling van het bestelde Product voor een ander Product van een andere maat of een ander model aan te vragen. In het geval dat Alison Ofkem het gevraagde Product niet op voorraad heeft op de dag van de bestelling, zal Alison Ofkem de Koper informeren over de termijn waarbinnen het gevraagde Product beschikbaar zal zijn, of hem een alternatief Product aanbieden.

Alle producten die in promotie worden verkocht, worden niet gerestitueerd, ruilen is mogelijk binnen de limiet van de voorraad. 

De Koper die gebruik wil maken van dit ruilverzoek moet de ruilprocedure volgenaangegeven op de Site. 

Alison Ofkem zal voorstellen om samen met de vervoerder van haar keuze de voorwaarden voor de terugzending te regelen, waarvan zij de Koper op alle mogelijke manieren zal informeren. (Gratis retourneren) 

De Producten moeten verplicht nieuw worden teruggestuurd naar Alison Ofkem in hun originele verpakking, zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen 14 (tien) kalenderdagen volgend op de mededeling, door de Koper, van zijn wens om het product te ruilen. Ze moeten vergezeld zijn van een kopie van de bijbehorende aankoopfactuur. De Koper wordt verantwoordelijk geacht in geval van verslechtering van de Producten wanneer deze aan Alison Ofkem worden geretourneerd. 

De Koper ontvangt uiterlijk 3 (drie) dagen vanaf de datum van daadwerkelijke ontvangst door Alison Ofkem van de Producten een nieuw Product, op voorwaarde dat deze niet beschadigd zijn. 

 

11. WETTELIJKE GARANTIE 

De Koper geniet de wettelijke garanties van non-conformiteit en van verborgen gebreken van het verkochte ding, met inbegrip van het gebrek aan overeenstemming als gevolg van de verpakking van de Producten die op de Site zijn besteld. 

Indien de Koper constateert dat het aan hem geleverde Product een defect, een gebrek aan overeenstemming of beschadigd is, moet hij Alison Ofkem op de in artikel 2 vermelde contactgegevens op de hoogte brengen, met opgave van de aard van het defect, van de non-conformiteit of de geconstateerde schade en door hem alle bruikbare bewijzen te bezorgen, in het bijzonder in de vorm van foto(\'s).

Alison Ofkem zal samen met de vervoerder van haar keuze de modaliteiten van de terugkeer organiseren, waarvan zij zal informeren

de Koper met alle nuttige middelen. Alison Ofkem zal de kosten van deze retourzending dragen. 

De Producten moeten verplicht nieuw worden teruggestuurd naar Alison Ofkem in hun originele verpakking.

Ze moeten vergezeld zijn van een kopie van de bijbehorende aankoopfactuur.

Retourzendingen van Producten die niet voldoen aan de hierboven beschreven voorwaarden kunnen niet in aanmerking worden genomen. 

Alison Ofkem zal de nodige controles uitvoeren en de Koper voor zover mogelijk de vervanging van het Product aanbieden. Indien vervanging van het Product onmogelijk is, zal Alison Ofkem de Koper de volledige prijs die voor het Product is betaald, exclusief leveringskosten, zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de datum van die Alison Ofkem hem op de hoogte zal hebben gesteld van de onmogelijkheid om het Product te vervangen.

 

12. VERPLICHTINGEN VAN KOPERS 

Kopers zijn als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat zij van de Producten maken. Het is hun verantwoordelijkheid om de geschiktheid van de Producten voor hun specifieke behoeften te verifiëren voorafgaand aan de aankoop van genoemde Producten. 

Ze moeten ook de nodige maatregelen nemen om op eigen kracht de informatie in hun Persoonlijke Ruimte te beveiligen die ze nodig achten, waarvan geen kopie aan hen zal worden verstrekt. 

Ten slotte is het aan de Kopers om alle gepaste maatregelen te nemen om hun eigen gegevens en/of software die op hun computerapparatuur zijn opgeslagen te beschermen tegen elke aanval. 

 

13. AANSPRAKELIJKHEID VAN Alison Ofkem 

13.1 Alison Ofkem verbindt zich ertoe om regelmatig controles uit te voeren om de werking en toegankelijkheid van de Site te verifiëren. Als zodanig behoudt Alison Ofkem zich het recht voor om de toegang tot de Site tijdelijk te onderbreken om onderhoudsredenen. Evenzo kan Alison Ofkem niet verantwoordelijk worden gehouden voor tijdelijke moeilijkheden of onmogelijkheden bij de toegang tot de site die kunnen worden veroorzaakt door externe omstandigheden, overmacht of die te wijten kunnen zijn aan een storing van telecommunicatienetwerken. 

13.2 Alison Ofkem geeft de Koper geen garantie met betrekking tot de geschiktheid van de Producten voor zijnbehoeften, verwachtingen of beperkingen. 

13.3 In ieder geval is de aansprakelijkheid die Alison Ofkem hieronder dreigt te lijden, uitdrukkelijk beperkt tot de enige bewezen directe schade geleden door de Kopers. 

 

14. INTELLECTUEEL EIGENDOM 

De systemen, software, structuren, infrastructuren, databases en inhoud van welke aard dan ook (teksten, afbeeldingen, visuals, muziek, logo\'s, merken, database, enz.) die door Alison Ofkem op de Site worden beheerd, evenals de modellen en de Producten verkocht door Alison Ofkem wordt beschermd door alle geldende intellectuele eigendomsrechten of rechten van databaseproducenten. Alle demontage, decompilatie, decodering, extractie, hergebruik, kopiëren en meer in het algemeen alle handelingen van reproductie, weergave, distributie en gebruik van een van deze elementen, geheel of gedeeltelijk, zonder de toestemming van Alison Ofkem zijn strikt verboden en mogen onderworpen zijn aan juridische stappen. 

 

15. PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Alison Ofkem voert een beleid voor de bescherming van persoonsgegevens, waarvan de kenmerken worden toegelicht in het document getiteld "Handvest met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens", dat de Koper uitdrukkelijk wordt uitgenodigd om te lezen. 

 

16. RECLAME 

Alison Ofkem behoudt zich het recht voor om op elke pagina van de Site en in elke communicatie aan Kopers reclame- of promotionele berichten in te voegen in een vorm en onder voorwaarden die Alison Ofkem als enige kan beoordelen. 

 

17. LINKS EN SITES VAN DERDEN 

Alison Ofkem kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de technische beschikbaarheid van websites of mobiele applicaties die worden beheerd door derden (inclusief eventuele partners) waartoe de Koper via de Site toegang zou krijgen. 

Alison Ofkem aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, advertenties, producten en/of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke sites en mobiele applicaties van derden, die eraan herinnerd worden dat ze onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksvoorwaarden. 

Alison Ofkem is ook niet verantwoordelijk voor transacties tussen de koper en een adverteerder, professional of handelaar (inclusief eventuele partners) waarnaar de koper zou worden doorverwezen via de site en kan in geen geval partij zijn bij welk geschil dan ook met deze derden met betrekking tot in in het bijzonder de levering van producten en/of diensten, garanties, verklaringen en alle andere verplichtingen waaraan deze derden zijn gehouden. 

 

18. VERBODEN GEDRAG 

18.1 Het volgende is ten strengste verboden: (i) elk gedrag dat de goede werking van de site kan onderbreken, opschorten, vertragen of verhinderen, (ii) elke inbraak of poging tot inbraak in de systemen van Alison Ofkem, (iii) elke verduistering van systeembronnen van de site, (iv) elke handeling die waarschijnlijk een onevenredige belasting vormt voor de infrastructuur van deze laatste, (v) elke inbreuk op de beveiligings- en authenticatiemaatregelen, (vi) elke handeling die de rechten en financiële, commerciële of morele belangen van Alison kan schenden Ofkem of de gebruikers van zijn site, (vii) elke praktijk om de site om te leiden voor andere doeleinden dan waarvoor deze is ontworpen en ten slotte meer in het algemeen (viii) elke schending van deze algemene voorwaarden of toepasselijke wet- en regelgeving. 

18.2 Het is ook ten strengste verboden om geld te verdienen met, te verkopen of het geheel of een deel vantoegang tot de site, evenals tot de informatie die deze bevat.

 

18.3 In geval van niet-naleving van een van de bepalingen van dit artikel of meer in het algemeen, overtredingen van wet- en regelgeving, behoudt Alison Ofkem zich het recht voor om alle passende maatregelen te nemen en juridische stappen te ondernemen.

  

19. UITSCHRIJVEN 

De Koper kan zich te allen tijde uitschrijven van de Site door een verzoek daartoe te sturen aan Alison Ofkem per e-mail, naar de contactgegevens vermeld in artikel 2.

Uitschrijving is effectief binnen een periode van maximaal 14 (veertien) dagen vanaf dit verzoek. Het houdt de automatische verwijdering van het account van de koper in. 

 

20. WIJZIGINGEN 

Alison Ofkem behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dat geval zijn de toepasselijke voorwaarden die van kracht op de datum van de bestelling van de Koper.

 

21. TAAL 

In het geval van een vertaling van deze algemene voorwaarden in één of meerdere talen, zal de taal van de interpretatie de Franse taal zijn in geval van tegenstrijdigheid of betwisting over de betekenis van een term of bepaling. 

 

22. BEMIDDELING 

De Koper heeft het recht om gratis een beroep te doen op een consumentenbemiddelaar voor de minnelijke oplossing van elk geschil met betrekking tot de uitvoering van deze geschenken die hem zou verzetten tegen Alison Ofkem, onder de voorwaarden voorzien in de artikelen L611-1 en volgende en R152 -1 en volgende van de Consumentencode.

 

23. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE 

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Franse recht. 

In geval van een geschil over de geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van deze algemene voorwaarden, komen partijen overeen dat de rechtbanken van Parijs exclusief bevoegd zijn om te oordelen, behoudens andersluidende procedureregels.

Je bent succesvol geregistreerd!
Dit e-mailadres is al geregistreerd
Deze site gebruikt cookies voor een betere ervaring.